Курс  “Інформатика та обчислювальна техніка ” є дисципліною з циклу природничо-наукової  підготовки майбутніх педагогічних працівників в області сучасних інформаційних технологій , з питань будови  елементної бази сучасних комп’ютерів, програмного забезпечення, основ алгоритмізації та програмування на алгоритмічній мові Паскаль.

Мета курсу – формування у студентів знань, вмінь і навичок, необхідних для застосування при вирішенні задач з різних навчальних дисциплін та різних галузей виробництва за допомогою сучасних персональних комп’ютерів.

Студенти повинні знати історію розвитку комп’ютерної техніки та комп’ютерних технологій, принцип дії та структуру сучасного комп’ютера, арифметичні та логічні основи роботи комп’ютера, етапи вирішення задач на ПЕОМ,  різні типи алгоритмів, способи їх опису: будувати блок-схеми алгоритмів, описувати алгоритми за допомогою алгоритмічної мови, працювати у середовищі програмування Паскаль.

Студенти повинні вміти формулювати задачу, визначати вхідні та вихідні параметри, описувати задачу за допомогою математичної моделі, бувати блок-схему алгоритму задачі, складати програму та налагоджувати її, аналізувати отримані результати.